Pracujemy

8:00 - 16:00

Zadzwoń do nas:

(089) 624 96 06

Zapraszamy na szkolenia dla kierowców zawodowych

 1. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat, w przypadku takiej osoby ma ona obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia do nabycia w biurze). Druk zgody rodziców lub opiekunów prawnych powinien być wypełniony w siedzibie Ośrodka Szkolenia w obecności pracownika biura, który potwierdza na druku zgodność podpisów i danych na podstawie dowodów osobistych lub praw jazdy.

 2. Kursant musi przedstawić w biurze Ośrodka Szkolenia dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

 3. Kursant powinien posiadać zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców), a w przypadku jego braku w dniu rozpoczęcia kursu uzyskania tego zaświadczenia u lekarza Ośrodka Szkolenia L-WIT. W sytuacji otrzymania tego zaświadczenia i nie pozostawienia oryginału w biurze Ośrodka Szkolenia, należy pokwitować odbiór oryginału na odwrocie ksera zaświadczenia lekarskiego.

 4. Warunkiem przyjęcia na kurs jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 300zł, która w razie rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi.


 

 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013r.).

 2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego.

 3. Po zakończeniu Szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, organizator wystawia dla uczestnika „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” (aktualizacja PKK).


 

 1. PRZEBIEG KURSU I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych.

 2. W programie szkolenia znajduje się kurs z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej.

 3. Szkolenie teoretyczne zakończone jest próbnym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na zasadach egzaminu państwowego w ostatnim dniu zajęć teoretycznych.

 4. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po odbyciu zajęć z teorii i pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego z teorii.

 5. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.

 6. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.

 7. Część praktyczna egzaminu wewnętrznego przeprowadzana jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 8. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzenia egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

 9. Termin ważności: kurs należy realizować ,tzn. odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zaliczyć egzamin wewnętrzny w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu.

 10. Zrealizowanie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w liczbie określonej w rozporządzeniu nie daje podstaw do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu wewnętrznego.

 11. Kursant ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, instruktor ma obowiązek odmówienia udziału kursanta w zajęciach.


 

 1. OPŁATY ZA KURS

 1. Cena za kurs przedstawiona jest w cenniku dostępnym w biurze Ośrodka Szkolenia L-WIT oraz na stronie internetowej www.lwit.pl w dziale cennik.

 2. Cena kursu kat.B obejmuje 30 godzin teorii, 30 godzin jazd.

 • Kat B -1700 zł

 • Kat B VIP-1900 zł

 • Kat B automat 1900 zł

 1. Płatność za kurs kat B oraz kat B automat może być rozłożona na następujące raty:

I rata - wpisowa 300 zł

II rata - po zakończeniu części teoretycznej min. 400 zł

III rata – do 10 godziny szkolenia praktycznego, pozostała część zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Płatność za kurs kat B VIP:

I rata – wpisowa 300 zł, kolejne raty dogodne dla uczestnika Szkolenia.

 1. Opłaty mogą być regulowane gotówką w biurze Ośrodka Szkolenia L-WIT lub przelewem na konto bankowe.

 2. Podpisując umowę uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie.

 3. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie, uprawnia organizatora do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

 4. Jeżeli uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, organizator wstępuje na drogę sądową lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu do chwili uiszczenia opłaty za szkolenie.


 

 1. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

 1. Szkolenie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu i czasu z osobą szkoloną.

 2. Termin ustalany jest z instruktorem prowadzącym zajęcia praktyczne.

 3. Odwołanie zajęć praktycznych powinno nastąpić co najmniej jeden dzień przed zaplanowanym szkoleniem do godz. 12.00. Nie dopełnienie tego wymogu skutkuje uzupełnieniem opuszczonych godzin praktycznych w ilości nieobecnych zajęć. Nieobecność niezgłoszona wcześniej bezpośrednio do instruktora związana jest z opłatą postojową.

 4. Opłata postojowa nie jest wliczona w cenę kursu, stanowi opłatę dodatkową.

 5. Uregulowanie przez uczestnika szkolenia opłaty postojowej jest warunkiem kontynuowania szkolenia oraz wydania przez Ośrodek Szkolenia L-WIT zaświadczenia o ukończonym kursie.

 6. Opłata postojowa może zostać uregulowana wyłącznie bezpośrednio w biurze Ośrodka Szkolenia L-WIT.

 7. W przypadku nie uregulowania należności nie jest możliwe kontynuowanie szkolenia praktycznego.


 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Ośrodka Szkolenia L –WIT oraz na stronie internetowej.

 2. Złożony podpis uczestnika szkolenia na deklaracji jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego powstania, a także wyrażeniem zgody na jego warunki.

 3. Wszelkie wnioski i uwagi co do prowadzonego szkolenia osoba szkolona powinna zgłaszać kierownikowi Ośrodka Szkolenia L-WIT.

 4. Szkolenia oraz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

 5. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.