Pracujemy

8:00 - 16:00

Zadzwoń do nas:

(089) 624 96 06

Zapraszamy na szkolenia dla kierowców zawodowych

Zakup traka moblinego

Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.05-28-0176/20 - Wsparcie przedsiębiorczości
Tytuł
Wsparcie przedsiębiorczości
Warunki zmiany umowy
1.􀀀Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z
wybranym Sprzedającym w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego,
w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
1.1.􀀀Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a)􀀀zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o
dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b)􀀀decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym;
c)􀀀przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Sprzedającego
d)􀀀uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia
okoliczności, których Zamawiający i/lub Sprzedający nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia
postępowania ofertowego
1.2.􀀀Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:
a)􀀀w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron
umowy;
b)􀀀w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski
żywiołowej itp.)
c)􀀀w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada
Sprzedający;
d)􀀀w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla
wykonania przedmiotu Umowy;
e)􀀀W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

f)􀀀W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji
Pośredniczącej
g)􀀀Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od
Sprzedającego, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez
Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu
płatności przez Zamawiającego itp.
h)􀀀Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru
przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia,
powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot
zamówienia ma być dostarczony.
i)􀀀Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku
wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze
obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności
wskazanych w pkt. 1.4.
j)􀀀Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.
1.3.􀀀Zmiany dotyczące wynagrodzenia:
a)􀀀Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;
b)􀀀Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w
umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Sprzedającego;
c)􀀀W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego
ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;
1.4.􀀀Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
a)􀀀niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te
zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane
w zapytaniu ofertowym i ofercie;
b)􀀀pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu
zamówienia;
c)􀀀pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
d)􀀀konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/
technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e)􀀀konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f)􀀀w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany
przedmiotu umowy;
1.5.􀀀Pozostałe zmiany umowy:
a)􀀀Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b)􀀀Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
c)􀀀Zmiana warunków i terminów płatności
d)􀀀W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
e)􀀀Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiających a inną niż Sprzedający stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w
ramach którego realizowane jest zamówienie,
f)􀀀Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Sprzedającego wstąpi inny podmiot
2.􀀀Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Sprzedającym muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-09
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Oświadczenie RODO
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
5. . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znacz
6. Sposób przygotowania oferty
7. Przetwarzanie danych osobowych
8. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-09
Data ostatniej zmiany
2021-03-09
Termin składania ofert
2021-03-19 15:00:00
Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Wit Konrad Klonowski
Polska 8a
12-100 Szczytno
NIP: 7451634851
Osoby do kontaktu
Konrad Klonowski
tel.: 505 187 020
e-mail: lwit.klonowski@op.pl

Opis
Przedmiotem zamówienia jest TRAK MOBILNY – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Trak taśmowy, mobilny składać się zespołu urządzeń na ramie głównej, z możliwością montażu opcjonalnie wybranych segmentów przedłużających ramę w zależności od aktualnych potrzeb
użytkownika. Konstrukcja traka pozwalać ma na jego uruchomienie oraz eksploatację w terenie bez
konieczności demontażu podwozia.
2. Rama główna, niepodzielna, na podwoziu jezdnym z możliwością cięcia kłód o długości
przekraczającej 6,10 m i średnicy przekraczającej 0,90 m
3. Łoże główne na podporach regulowanych płynnie.
4. Trak przewoźny musi posiadać świadectwo homologacji zapewniające możliwość przemieszczania
się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu
drogowym oraz certyfikat CE.
5.Trak taśmowy przewoźny musi być wyposażony w :
- silnik główny spalinowy (benzynowy) o mocy nie mniej niż 42 KM spełniający europejskie normy
dopuszczalnej emisji spalin
lub
silnik główny elektryczny prądu zmiennego o mocy nie mniejszej niż 15 kW umożliwiający przetarcie
podobnej ilości surowca w określonej jednostce czasu co wskazany wyżej silnik spalinowy
- napęd elektryczny przód/tył regulowany płynie, zasilany silnikiem prądu zmiennego

- napęd elektryczny przód/tył regulowany płynie, zasilany silnikiem prądu zmiennego
- napęd elektryczny góra/dół zasilany silnikiem elektrycznym prądu zmiennego
- korowarka zasilana silnikiem prądu zmiennego
- agregat hydrauliczny prądu zmiennego
- mechanizm hydrauliczny do manipulacji kłodą posiadający : obracak łańcuchowy, min. 2 opory
boczne wysuwane pionowo , min. 2 rolki poziomowania kłody (w tym co najmniej jedna rolka
napędowa), docisk kłody dwupłaszczyznowy, załadunek kłody
6. W skład oprzyrządowania traka wchodzić mają:
- osprzęt umożliwiający autonomiczną, nieprzerwaną pracę w terenie
- komplet 50 szt. brzeszczotów do cięcia drewna iglastego i oraz 50 szt. brzeszczotów do
ciecia drewna twardego - "apteczkę techniczną" zawierającą zestaw podstawowych części
zamiennych zużywających się w trakcie standardowej eksploatacji, a tym samym nie podlegających
24 miesięcznej gwarancji. W skład apteczki technicznej powinny wchodzić : komplet pasów
napędowych, roli prowadzące piłę, paski pod piłę, zapas płynów eksploatacyjnych umożliwiający
jednokrotną pełną wymianę.
7. Obsługa traka musi być realizowana ze zintegrowanego pulpitu sterującego wspomaganego
komputerem. Komputer powinien umożliwić automatyczne pozycjonowanie głowicy oraz zapisanie
w pamięci minimum 6 rozmiarów desek, 3 pełne schematy rozkroju kłody oraz 3 różne wysokości
powrotu głowicy.

8. Trak musi być przystosowany do cięcia brzeszczotami ogólnie dostępnymi na rynku europejskim,
o długości nie mniejszej niż 4670 mm.
9. Wymagania dodatkowe:
- trak oferowany przez Sprzedającego, na terenie Polski musi posiadać możliwość serwisowania i
zakupu części zamiennych w co najmniej 5 autoryzowanych punktach serwisowych

- maksymalny czas reakcji serwisowej 48h w dni robocze, liczone od momentu zgłoszenia awarii
(zgłoszenie usterek w godzinach 8-16, w dni robocze).
- dostawa traka na koszt sprzedającego do miejsca na terenie Polski, wskazanego przez
Zamawiającego
- gwarancja
* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Sprzedający to 24 miesiące. Oferta
Sprzedającego, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. W
przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie
podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany
okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy produktu, normy jakościowe, patenty,
znaki towarowe, typy, standardy wskazujące na konkretnego producenta, należy to traktować
jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w
opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie
- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Sprzedającym, który w przypadku oferowania
rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe,
instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie
wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Sprzedającego
do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Opis
1.􀀀Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a)􀀀uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)􀀀posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c)􀀀pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d)􀀀pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.􀀀Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone
do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
3.􀀀Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe oferty, wydawać będą się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, oryginalności
projektu wykonawcy,
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;